BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

SENYONET YAZILIM A.Ş. (Bundan böyle kısaca “SENYONET” olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna ve kişisel verilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Siz değerli müşterilerimize ise hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla SENYONET’e sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gereklidir. Bu kapsamda, SENYONET ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir

Bu kapsamda, SENYONET’e sağladığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, müşterilerimizin faaliyet konumuz ve hizmetlerimiz amacıyla bağlantılı olarak paylaştığı kişisel verileriniz sadece “Veri İşleyen” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve İşlenmesi Sorumlusu

SENYONET olarak bize, müşterilerimizin SENYONET ile karşılıklı yapmış oldukları hizmet sözleşmesi gereğince aktardığı kişisel verilerin harici, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, SENYONET internet sitesi vasıtasıyla verdiğiniz kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

Site Yönetimlerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.07.2020 tarihli ve 2020/560 sayılı Kararı’na istinaden; kat maliklerinin, site yönetimlerinin veya site yönetimlerinin yetkilendirdiği yönetim şirketlerinin SENYONET ile aralarında gerçekleştirdiği Hizmet Sözleşmesi kapsamında, kişisel veriler bakımından KVKK anlamında hem “Veri İşleyen” hem de “Veri Sorumlusu”dur; SENYONET ise, Hizmet Sözleşmesi kapsamında site yönetimleri veya site yönetimlerinin yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından verilen yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen tüzel kişi sıfatını haiz olup “Veri İşleyen”dir. Kanunun rıza aranmayan haller kapsamında saydığı hususlar saklıdır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.

Kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin, SENYONET ve SENYONET tarafından sunulan hizmetler ile kullanıcıları etkileşimleri hakkında ek bilgiler toplamaktadır. Bunlar, SENYONET’i bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, SENYONET’ in sizi yönlendiren internet sitesi, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgilerdir. Bu bilgileri almak için internet sitesi analiz araçları kullanılmaktadır. Görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantılar ve internet sitesi veya uygulama üzerinden yapılan diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgiler de alınabilmektedir. Ek olarak, SENYONET bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanılabilmektedir.

SENYONET’in internet sitesinde ve uygulamasında çerez (cookie) kullanımının bulunduğunu, SENYONET’in toplu yaşam alanı sakinlerine internet sitesi ve uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı hizmetler önermek sureti ile fayda sağlanması ve benzer amaçlar ile bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve de SENYONET’in sunduğu hizmetlerin kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinin ve internet sitesi içindeki hareket bilgilerinin toplandığı, işlendiği, üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve güvenli olarak saklanacağı belirtmek isteriz. Çerez kullanımını internet tarayıcınızdan kalıcı çerezler kaldırabilir ve reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitesi ve uygulama kullanımına devam edilebilirsiniz.

Toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından, SENYONET’e;

 • Kişisel Bilgiler (e-posta adresi, telefon numarası, ad soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, meslek bilgileri ev veya iş adres bilgileri, araç bilgileri)
 • Özel Nitelikli Bilgiler (Uyruk, Evcil Hayvan Bilgisi, ziyaretçi bilgileri)
 • Demografik Bilgiler (posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi)
 • Kişi borç ve ödeme bilgileri
 • Kişi tüketim bilgileri (elektrik, su, doğalgaz… vb)
 • İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler

verilebilmekte ve SENYONET tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, SENYONET’in kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına alınmadığı açıkça belirtilmek istenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, SENYONET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, SENYONET’in ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle SENYONET arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, KVKK’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi;

 • SENYONET internet sitesini ve/veya uygulamasını kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek,
 • Hizmetlerin verilebilmesi için toplu yaşam alanı sakinlerinin kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
 • Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek,
 • Açık rızanız bulunması halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaları sunmak,
 • İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların segmentasyonunu ve veri madenciliği yapmak, kullanıcıların internet sitesini ve uygulamayı kullanımları üzerinden stratejiler belirlemek,
 • Kullanıcıların talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak,
 • Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlarıyla işliyoruz.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) SENYONET tarafından açık rızanız bulunmaksızın sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti”ni temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, SENYONET internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, SENYONET tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. SENYONET hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya sakini olduğunuz toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerinin SENYONET ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza ve ya KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 1. Sorumluluğun Belirlenmesi

SENYONET, toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerine, toplu yaşam alanı sakinlerine daha iyi hizmet verebilmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu yüzden programa aktarılan kişisel verilerin tüm sorumluluğu yönetimlerdedir. Toplu yaşam alanı yönetimlerinin ve bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerinin SENYONET sistemlerine SENYONET’ in onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dâhil ettikleri kişisel verilere SENYONET’ in herhangi bir müdehale yetkisinin olmadığını belirtmek isteriz. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’ nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin SENYONET’e yönelteceğiniz taleplerin SENYONET tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu takdirde, ilgili toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerini talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin ISO/IEC 27001 Standardına sahip bir şirkettir.  Bu kapsamda, SENYONET bünyesinde tutulan tüm bilgiler, ISO/IEC 27001 Standardının gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uygun şekilde saklanmaktadır.

SENYONET, ilgili Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara, resmi mercilere ve de benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, SENYONET’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel bilgileriniz pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılmaz, ancak bunun yerine size, SENYONET iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak SENYONET’ten ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir. Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri SENYONET adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri kurabilmektedir. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri almaları, ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şartı ve söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler veri sahipleriyle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgileri içermez ya da kimliği belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizlilik güvence altındadır.

 

 1. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca kişisel veri sahibi olarak veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvuru formumuzu doldurarak YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok No:301 Esenler / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla senyonet@hs06.kep.tr ve ya kvkk@senyonet.net  e-posta adreslerine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

SENYONET Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası metnine buradan ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası metnine buradan ulaşabilirsiniz.